Skip to content

January 24, 2018

 

به خودم و موهای در هم ریخته‌م که اغلب اوقات مثل موهای کسیه که از تازه رختخواب درومده باشه و به تلاش‌های نصفه نیمه‌م برای مرتب کردنشون هم اصولا جوابی نمی‌ده، توی آینه نگاهی می‌ندازم و به دیوار تکیه می‌دم.

به تصورم تنها جایی که داخل این چهارچوبۀ شیشه‌ای، می‌شه چند دقیقه‌ای به خوبی توش استراحت کرد، پشت در بستۀ دستشوئیه.

خسته نیستم؛ اما به دلایلی بی‌قرارم. بعد از چند دقیقه در حالی که به تصویر داخل آینه لبخند گشادی می‌زنم، برمی‌گردم پشت میزم تا به بقیۀ کارها برسم.

 

Read more from なんくるないさ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments