Skip to content

November 30, 2019

+

بدین سان شادی زندگی برای من در همین نخستین جرعۀ معطر و سوزان، در همین اکسیر شیر و قهوه و گندم خلاصه می‌شود.
از طریق همین‌هاست که آدمی با چراگاه‌های آرام و قهوه‌زارهای مرزهای دور و خرمن‌های گندم، مرتبط می‌شود و از طریق این‌ها با تمام زمین پیوند برقرار می‌کند.

«زمین انسان‌ها»
آنتوان دوسنت اگزوپری

پ.ن: داشتم به غازهای مهاجرِ بالای سرم نگاه می‌کردم، که یاد این بریده افتادم…

Friday. Nov 30, 2019. 09:04 P.M
   09 آذر 1398
Read more from なんくるないさ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments