Skip to content

February 17, 2021

+

آسمون Touhoku این روزها به شدت پر تردد و شلوغه. پرنده‌هایی که پیش از زمستون به جنوب ژاپن مهاجرت کرده بودن، حالا دارن به سیبری بر می‌گردن. هر روز و شب می‌تونی صداشون رو بشنوی و اون بالا از فاصلۀ نزدیک پیداشون کنی. به این فکر می‌کنم که اگر یکروز زیر آسمون Touhoku نباشم، احتمالا دلم برای قوهای فریادکش، اردک‌های وحشی و پرنده‌های مهاجرش، بیش از هر چیزی تنگ خواهد شد.

Wednesday. Feb 17, 2021. 09:50 P.M
  29 بهمن‌ماه 1399
Read more from なんくるないさ

Share your thoughts, post a comment.

(required)
(required)

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments