Skip to content

July 10, 2021

不感謝

گاهی وقت‌ها هم باید به درک کردن و کنار اومدن با آدم‌ها خاتمه داد. مثلا باید زد زیر همه چیز و مدتی غیب شد. باید به دیگرانی که رو حضور همیشگی و بی‌قید و شرطت حساب یکطرفه و نابجا باز کردن، یادآوری کرد که همیشه هم از این خبرها نیست؛ که بشینی پشت پنجره و در حال تماشای نم‌نم بارون، در حالی که پات رو انداختی رو پات و با نوشیدنی‌ مطبوعت خوش می‌گذرونی، اجازه بدی که کمی از نبودت به زحمت بیفتن.

گاهی باید دست از درک کردنِ آدم‌ها برداشت…

Saturday. July 10, 2021. 08:00 P.M
19 تیرماه 1400
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.