Skip to content

Archive for June, 2013

8
Jun


بو کنید؛ به به!

بوی گند انسانیت…


5
Jun


«در آغوش کشیدن» برای من دلچسب تربن حالت از نمایش احساسات انسانیه، که گاهی بهش خیلی دقیق فکر می کنم.

که چقدر میتونه فوق العاده و عظیم باشه… 


از وقتی آذر رفته، مدت هاست که این حس رو تجربه نکردم.

احساساتم از دیشب Overflow کرده لول