Skip to content

March 26, 2019

+

بعدها در آینده، بارها با خودم مرور خواهم کرد که «بعد از ظهر ششم فروردین، در حالی که سه‌تایی دور هم نشسته بودیم و خوش‌خوشان عصرونه می‌خوردیم و چیزی تماشا می‌کردیم، اون ایمیل کذایی به دستم رسید…»

و از مزه‌مزۀ یادآوری این خاطره لبخند خواهم زد؛ یک لبخند پیروزمندانه.

Tuesday. March 26, 2019. 11:35 P.M
06 فروردین 1398
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.