Skip to content

March 31, 2019

+

از وقتی که پست، کلید کمد دانشکده رو آورده، از روی میز برش نداشتم. همین گوشه‌ها دور و بر لپت‌تاپه. عادتم شده که وقت کار کردن، باهاش بازی کنم. اون منتظره که برگرده خونه‌ش؛ منم منتظرم که زمان برداشتن اون یادداشت از داخل کمد فرا برسه.

فقط یکم دیگه… چیز زیادی نمونده…

Sunday. March 31, 2019. 11:15 P.M
11 فروردین 1398
Read more from なんくるないさ

Comments are closed.